امروزه بازسازی ساختمان در سراسر دنیا عملی کاملا مرسوم ، شناخته می شود. بازسازی مستلزم مطالعات سازه ای و معماری بوده و امری کاملا تخصصی می باشد.