اجرای پروژه ویلای مسکونی
کارفرما جناب مهندس صادقی
محل پروژه: حسن آباد